Werkelijke opbrengsten uit lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijke opbrengsten uit lokale heffingen ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijzigingen en kwijtscheldingen).

2017  begroting

2017 jaarrekening

Verschil

Mutatie(%)

Onroerende zaakbelastingen

7.987

7.995

8

0,10%

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

3.007

3.003

-4

-0,13%

Rioolheffing

4.191

4.228

37

0,88%

Bouwleges

650

809

159

24,46%

Parkeerbelastingen

145

90

-55

-37,93%

Hondenbelasting

206

202

-4

-1,94%

Toeristenbelastingen

140

157

17

12,14%

Secretarieleges

526

548

22

4,18%

Begraafrechten

501

715

*214

42,71%

Forensenbelasting

48

49

1

2,08%

Marktgelden

44

4

-40

-90,91%

Overige heffingen

45

46

1

2,22%

Totaal

17.490

17.842

356

2,04%

* het overschot van 214.000 op de begraafrechten is verrekend met de voorziening afkoop onderhoud graven. Het netto voordeel bedraagt derhalve (€356.000 - €214.000) €142.000.

Ten opzichte van de begroting na wijziging vallen de opbrengsten uit lokale heffingen in 2017 €356.000 hoger uit. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Rioolheffing, €37.000 incidenteel voordeel
Het incidentele voordeel is ontstaan door een toename van verbruikers met een waterverbruik boven de standaard (300 m3).

Bouwleges, €159.000 incidenteel voordeel
Door een aantal grote projecten en wat grotere aan- en uitbouwen zijn er meer leges binnengekomen. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan het aantrekken van de economie. Dit is nog niet in te boeken als structureel effect.

Parkeerbelastingen, €55.000 nadeel

Inkomsten blijven achter vanwege de invoering blauwe zones en alleen nog betaald parkeren Vlashof. Hierdoor door minder parkeerboetes betaald parkeren en omdat de inkomsten blauwe zone naar het Rijk gaan. Raming is op basis van de eerdere maatregelen aangepast. Nu na de evaluatie van het parkeerbeleid structureel bijstellen.

Begraafrechten, €214.000 voordeel
Het voordeel is grotendeels toe te schrijven aan de afkoop van toekomstig onderhoud en opbrengsten uit natuurbegraven. Ter dekking van het toekomstig onderhoud is het incidentele voordeel daarom met de daarvoor bestemde voorziening verrekend.

Marktgelden, €40.000 nadeel

Het is de bedoeling om uiteindelijk met een voorstel te komen om de markten geheel of gedeeltelijk (keuze is uiteindelijk aan de Raad) te privatiseren. Het afgelopen jaar is dit nog niet gelukt omdat een aantal noodzakelijke randvoorwaarden verder ingevuld zijn. Zo is er in Velp de blauwe zone aangelegd en een zone waar een parkeerverbod geldt om de markt te kunnen houden om zodoende over te kunnen gaan tot afslepen. In het jaar 2018 zal in samenspraak met de marktlieden de (gedeeltelijke) privatisering worden afgerond.