Activa

ACTIVA

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

467.850

500.303

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

227.850

240.303

- Eigendom in activa van derden

240.000

260.000

Materiële vaste activa

107.984.924

106.824.344

- Investeringen met een economisch nut

49.866.804

51.470.184

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

40.926.406

40.810.307

- Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

17.191.714

14.543.853

Financiële vaste activa

3.303.379

3.620.094

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

608.767

608.767

- Leningen aan deelnemingen

1.948.533

1.948.533

- Overige langlopende leningen

746.080

1.062.794

Totaal vaste activa

111.756.154

110.944.741

Vlottende activa

Voorraden

1.558.951

2.003.008

- Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

1.558.951

2.003.008

Uitzettingen < 1 jaar

11.469.626

10.961.768

- Vorderingen op openbare lichamen

277.744

201.974

- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen

33.077

39.655

- Overige vorderingen

11.158.805

10.720.139

Liquide middelen

12.598

3.011.433

- Kassaldi

264

683

- Banksaldi

12.333

3.010.750

Overlopende activa

651.753

613.881

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

651.753

613.881

Totaal vlottende activa

13.692.928

16.590.091

TOTAAL ACTIVA

125.449.081

127.534.832