Het college heeft deze jaarstukken 2017 opgesteld met inachtneming van de kaders en uitgangspunten die bij vaststelling van de Bestuursrapportage 2017 door uw Raad zijn vastgesteld. Daarbij is de “vertrouwde” lijn gehanteerd dat de begroting is gebaseerd op bestaand (door de raad vastgesteld) beleid.

Het college stelt uw raad voor de jaarrekening en het jaarverslag (de jaarstukken) over 2017 vast te stellen en hiermee specifiek te besluiten:

  1. De bijgevoegde jaarstukken 2017 met een negatief resultaat, inclusief bestemmingen conform het bestaande beleid, van € 5.649.000 vast te stellen.
  2. Het saldo van de jaarrekening (€ 5.649.000) te laste te brengen van de Algemene reserve.
  3. De risicoreserve te verhogen met een bedrag van € 1.172.383 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve.

Burgermeester en Wethouders van Rheden,

Carol van Eert
Burgermeester

Hans Kettelerij
Secretaris