Programmadoelstelling en toelichting

Programmadoelstelling

Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjaren)begroting. We streven naar een gedegen en daadkrachtig financieel beleid.

Toelichting Programmadoelstelling:
Wij staan een gedegen en daadkrachtig financieel beleid voor, waarin de begroting 2017-2020 sluitend is. De programmadoelstelling moet in samenhang worden gezien met hetgeen is opgenomen in:

  • de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  • de paragraaf Financiering;
  • het hoofdstuk 7 Algemene dekkingsmiddelen.

Daarnaast willen wij een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. Dit in samenhang met wat is beschreven in de paragraaf Lokale heffingen en het collegebeleidsplan "Samen in Rheden".

Doelstellingen en subdoelstellingen