Alstublieft: de jaarstukken 2017. Hierin leest u hoe wij in 2017 de beleidsvoornemens van de raad hebben uitgevoerd en beheerd. Naast het huidige beleid gaan deze jaarstukken over besluiten van uw raad over de voorjaarsnota 2017, bestuursrapportage 2017 en voorstellen na vaststelling van de   bestuursrapportage. We hebben zorgvuldig aandacht besteed aan de leesbaarheid van de jaarstukken. Ze zijn compact en overzichtelijk en behandelen alle streefwaarden en prestaties uit de begroting 2017. Zo heeft de gemeenteraad optimaal inzicht en sturingsmogelijkheden. Verschillende ontwikkelingen gaven richting aan onze koers en beleid. We noemen een paar in de inleiding en lichten ze in de verschillende programma’s in het jaarverslag verder toe.

Negatief resultaat

We sluiten het jaar 2017 af met een negatief resultaat van € 5,6 mln. Ten opzichte van de actuele begroting (de Bestuursrapportage aangevuld met de begrotingsaanpassingen vanuit latere B&W-voorstellen) is het financiële resultaat afgenomen met € 1,5 mln. Dit is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. Zowel structurele als incidentele oorzaken leiden tot dit negatief resultaat. In deze jaarrekening leest u hier meer over. Inmiddels weten we uit het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" dat het Rijk de komende vier jaar 14 miljard extra geld uitgeeft als gevolg van de aantrekkende economie en meer belastinginkomsten. Dit heeft ook voor de gemeente Rheden positieve gevolgen. De verwachte tekorten nemen hierdoor fors af. In de maartcirculaire komt meer duidelijkheid over de bestemming van de extra gelden van het Rijk en de mate waarin dit vrij besteedbaar is voor de gemeenten.


Op weg naar een netwerkorganisatie

Gemeente Rheden ontwikkelt naar een netwerkorganisatie. Onze samenleving is een complex en veranderlijk netwerk, waarin mensen gelijk zijn en samenwerken centraal staat. Langlopende organisatiestructuren maken plaats voor kortlopende samenwerkingsverbanden. Onze organisatie is onderdeel van het lokale netwerk in Rheden en omgeving. In dit netwerk hebben wij niet langer op alle thema’s vanzelfsprekend de bovengeschikte rol en voeren wij als gemeente niet altijd de regie. Steeds vaker laten we het initiatief en de uitvoering aan ons netwerk over.
In ons lokale netwerk pakken verschillende actoren samen maatschappelijke vraagstukken op. Ze zijn van elkaar afhankelijk en kunnen het vraagstuk alleen oplossen door onderling samen te werken. Onze netwerkpartners bedenken op eigen initiatief nieuwe oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energie, afvalverwerking, buurtverbetering, recycling en armoedebestrijding. Het is onze taak ze hierbij te helpen. Niet sturen op wat er moet gebeuren, maar juist aansluiten bij initiatieven van inwoners. Bij nieuwe initiatieven ontstaan nieuwe netwerken en dus zoeken we voortdurend nieuwe relaties met inwoners, bedrijven en instellingen. We kunnen mensen in de samenleving niet in een positie dwingen. Iedereen kiest zijn eigen manier van meedoen.

We hebben het afgelopen jaar concrete stappen gezet naar de inrichting van de netwerkorganisatie in structuur, werkwijze en cultuur. We werken niet meer in domeinen, maar vanuit de vragen uit de samenleving, gekoppeld aan de Global Goals. Teams werken gebiedsgericht. Dit betekent integraal, dichtbij en samen met de inwoners en partners. We (gaan) werken met zelfverantwoordelijke teams. Dit zijn bij voorkeur flexibele teams die samenwerken vanuit de opgave. We werken projectmatig en resultaatgericht. Waar het kan werken we met prestatieafspraken.