Inleiding

In het Besluit begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat met ingang van 2017 een apart overzicht van de overhead in de jaarstukken wordt opgenomen. Hierdoor geven we de Raad meer inzicht in de totale kosten van overhead van de gehele organisatie. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.