Inleiding

Het doel van deze paragraaf is de Raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente Rheden in private en publiekrechtelijke organisaties. In de Financiële verordening gemeente Rheden 2016 (artikel 21) is vastgelegd dat in de programmabegroting van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven: het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang alsmede de aanwezige financiële risico’s en de zeggenschap van de gemeente. Verder dient in elk geval te worden ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 15) definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het BBV kent de gemeente Rheden de volgende verbonden partijen in 2017:

Rechtsvorm

Verbonden partij

Verbonden programma

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorziening Midden-Gelderland

1. Sociaal Domein

Modulair Gemeentelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland

1. Sociaal Domein

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1. Sociaal Domein

3. Bestuur en Veiligheid

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

1. Sociaal Domein

Gemeenschappelijke Regeling Onderwijs

1. Sociaal Domein

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2. Ruimtelijk Domein

GO Arnhem Nijmegen City Region

2. Ruimtelijk Domein

Stadsregio Arnhem Nijmegen (geliquideerd)

3. Bestuur en Veiligheid

Gelders Archief

6. Overhead

De Connectie

6. Overhead

Overige verbonden partijen

Euregio Rijn-Waal

2. Ruimtelijk Domein

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem

4. Dienstverlening

Vennootschappen en coöperaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

5. Financiën

Alliander N.V.

5. Financiën

We Helpen Coöperatie UA

1. Sociaal Domein

De stichting Economic Board regio Arnhem Nijmegen komt in tegenstelling tot begroting niet meer terug in deze paragraaf. Bij nader inzien kwalificeert deze organisatie niet als verbonden partij. Voor informatie over deze entiteit wordt verwezen naar programma 2.