Overzicht baten en lasten

Dit onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in het resultaat van de programma's voor de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie 2017. Daarbij wordt een uitsplitsing gemaakt tussen het saldo van baten en lasten en het saldo van toevoegingen (=lasten) en onttrekkingen (=baten) in de reserves.                           

Overzicht baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2017

Actuele begroting 2017

Werkelijk 2017

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Sociaal domein

64.535

17.815

-46.720

69.733

16.277

-53.456

69.376

16.174

-53.202

2. Ruimtelijk domein

22.072

11.876

-10.196

24.390

12.043

-12.347

25.612

13.471

-12.141

3. Bestuur en veiligheid

5.025

16

-5.009

5.128

23

-5.105

5.514

50

-5.464

4. Dienstverlening

2.226

24

-2.202

2.683

24

-2.659

2.517

26

-2.491

5. Financiën

1.369

3.057

1.688

1.751

3.274

1.523

1.064

3.341

2.277

6. Overhead

11.929

104

-11.825

14.678

237

-14.441

14.170

331

-13.839

7. Algemene dekkingsmiddelen

-

74.253

74.253

-

74.850

74.850

-

74.979

74.979

Totaalsaldo baten en lasten

107.156

107.145

-11

118.363

106.728

-11.635

118.253

108.372

-9.881

1. Sociaal domein

243

9

-234

243

5.353

5.110

702

4.719

4.017

2. Ruimtelijk domein

294

105

-189

354

1.134

780

549

881

332

3. Bestuur en veiligheid

-

4

4

-36

26

62

38

58

20

4. Dienstverlening

-

-

-

-

289

289

52

158

106

5. Financiën

-

-

-

754

1.054

300

754

1.054

300

6. Overhead

-

3

3

-

921

921

904

361

-543

7. Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves

537

121

-416

1.315

8.777

7.462

2.999

7.231

4.232

Resultaat

107.693

107.266

-427

119.678

115.505

-4.173

121.252

115.603

-5.649