1. Sociaal Domein

Waarde

Jaar

Onderwijs

17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

1,16

2016

18. Relatief verzuim (aantap per 1.000 leerlingen)

23,92

2016

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2,30%

2014

Sport, cultuur en recreatie

20. Niet sporters (%)

50,30%

2016

20.a Niet sporters (%) - 0 - 12 jaar

G.N.B *

20.b Niet sporters (%) - 13 - 19 jaar

G.N.B *

20.c Niet sporters (%) - 19 - 65 jaar

G.N.B *

Jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen

21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

581,00

2016

22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

1,30%

2015

23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

6,28%

2015

24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking)

63,3%

2016

25. Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)

2,78%

2012

26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

1,20%

2015

27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

370,00

2017

28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

297,00

2015

29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

11,4%

2016

30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,1%

2016

31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,5%

2016

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

570

2017

G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar

2. Ruimtelijk Domein

Waarde

Jaar

Economie

14. Functiemenging (%)

42,40%

2016

15. Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten product)

 G.N.B. * 

16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

131,50

2016

Milieu

33. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner)

178,00

2016

34. Hernieuwbare elektriciteit (%)

1,20%

2015

Ruimtelijke ordeling en stedelijke vernieuwing

35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000)

203,00

2017

36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

3,80

2015

37. Demografische druk (%)

84,10%

2017

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)

 €          622,00

2017

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

 €          656,00

2017

G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar

3. Bestuur en Veiligheid

Waarde

Jaar

Veiligheid

6. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) cijfer 2014

                90,00

2016

7. Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren)

                  1,30

2014

8. Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners)

                15,00

2016

9. Geweldsmisdrijven (aantal per 10.000 inwoners)

                44,00

2016

10. Diefstallen uit woning (aantal per 10.000 inwoners)

                48,00

2016

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)

              261,90

2016

Verkeer, vervoer en waterstaat

12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig (%)

7,00%

2015

13. Overige verkeersongevallen met gewonde fietser (%)

 G.N.B. * 

G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar

4. Dienstverlening

Waarde

Jaar

Bestuur en ondersteuning

1. Formatie (fte per 1.000 inwoners)

8,03

2017

2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,99

2017

3. Apparaatkosten (kosten per inwoner in €)

1024,00

2017

4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

0,27

2017

5. Overhead (% van totale lasten)

12,88%

2017

6. Overhead

Waarde

Jaar

Bestuur en ondersteuning

5. Overhead (% van totale lasten)

12,88%

2017