Financieel resultaat op hoofdlijnen

De begroting is na vaststelling van de Berap bijgewerkt op basis van de memo Septembercirculaire 2017.

Bedragen x € 1.000

I/S

2017

Begrotingssaldo (was)

- Structureel begrotingsresultaat

S

-1.401

- Incidenteel begrotingsresultaat

I

-2.772

Begrotingssaldo volgens Berap 2017

-4.173

Aanpassingen na Berap 2017

Ontrekking aan de risicoreserve

I

1.200

Frictiekosten Presikhaaf Bedrijven

I

-1.200

Connectie (verschuiving tussen programma's)

I

0

Uitkomst Aanpassingen na Berap 2017

  0

Begrotingssaldo (wordt)

- Structureel begrotingsresultaat

S

-1.401

- Incidenteel begrotingsresultaat

I

-2.772

Actuele begrotingssaldo

-4.173

Het jaar 2017 sluit af met een negatief resultaat van € 5,6 miljoen. Er is ten opzichte van de actuele begroting sprake een negatief verschil van € 1,5 mln. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst over de programma's. Daarbij is aangegeven welk deel incidenteel en welk deel structureel is.

Overzicht financiële analyse op hoofdlijnen

Programma's

(Bedragen x € 1.000)

Gewijzigde begroting na BeRap

Actuele begroting

Jaarrekening

Verschil

waarvan Incidenteel

waarvan Structureel

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1. Sociaal domein

-48.346

-48.347

-49.184

-837

-112

-725

2. Ruimtelijk domein

-11.577

-11.567

-11.809

-242

-227

-15

3. Bestuur en veiligheid

-5.005

-5.043

-5.444

-401

-389

-12

4. Dienstverlening

-2.408

-2.370

-2.385

-15

-15

0

5. Financiën

1.385

1.823

2.577

754

809

-55

6. Overhead

-13.277

-13.520

-14.383

-863

-863

0

7. Algemene dekkingsmiddelen

75.055

74.850

74.979

128

128

0

Gerealiseerd resultaat

-4.173

-4.173

-5.649

-1.476

-669

-807

Het structurele negatieve saldo van € 807.000 zal in de zomerrapportage 2018 worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij de programma's zijn de posten waaruit dit bedrag is opgebouwd nader toegelicht.