Sociaal Domein

Gemeente Rheden wil een sociale en vitale samenleving zijn, waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven en elkaar bijstaan. We verleggen de focus van wettelijke kaders naar het belang van het individu. Waar nodig bieden wij ondersteuning.  

In juni 2017 verscheen de notitie 'Analyse twee jaar transformeren in Rheden'. Hierin is een terugblik gegeven op het Sociaal Domein over de periode 2015-2016. De beschreven conclusies zijn een belangrijke basis voor de vooruitblik en verdere doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Het blijft van groot belang de vinger aan de pols te houden. We blijven scherp in de gaten houden dat onze gemeente zelf- en samenredzaamheid stimuleert en ondersteunt, de inzet van de algemene middelen groeit en dat we zoveel mogelijk blijven aansluiten bij de leefwereld van mensen. Het meerjaren beleidskader sociaal domein ‘Meedoen’ is gebaseerd op dertien doelen. Deze doelen richten zich op de beleving van mensen in onze lokale samenleving. Ze zijn zoveel mogelijk integraal geformuleerd en zoveel mogelijk gericht op preventieve maatregelen.  

In deze jaarstukken leest u hoe wij in 2017 op het gebied van opvoeden en opgroeien (jeugd) hebben bijdragen aan een gemeenschap waarin voor jeugd en gezin voorwaarden aanwezig zijn zich te ontwikkelen. Daarnaast leest u hoe wij het afgelopen jaar meedoen makkelijker hebben gemaakt, door mensen in staat te stellen eigen verantwoordelijkheid en zelfregie over hun leven te nemen. Verder leest u hoe wij mensen helpen bij deelname aan onze lokale samenleving aan de hand van sporten en bewegen en kunst en cultuur. Een aantal trends en ontwikkelingen heeft hier invloed op gehad. Deze leest u in programma 1 Sociaal domein in dit jaarverslag.Hieronder noemen we een paar die in het oog springen:

  • de inrichting van het nieuwe werkbedrijf Scalabor en de realisatie van beschutte werkplekken;
  • de doorontwikkeling van de dorps- en inloophuizen naar algemeen toegankelijke voorzieningen, met een goede balans tussen vrijwillige en professionele inzet;
  • het doorontwikkelen van de (preventieve) ondersteuning van jeugdigen en hun ouder(s), zoveel mogelijk in hun eigen omgeving;
  • de dubbele vergrijzing (een groter deel van de bevolking wordt ouder en de leeftijd die mensen bereiken, neemt toe).